Водни обекти

р.Тополница

Image

р.Марица

Image

с.Гелеменово

Image

с.Звъничево

Image

с.Братаница

Image

р.Луда Яна

Image
Image

Орнитологични места за любители - Рибарници Звъничево

Рибарници Звъничево са разположени западно от Пазарджик в района между реките Марица и Тополница в землищата на селата Бошуля, Величково, Юнаците, Драгор, Мокрище, Звъничево и Ковачево. Представлява комплекс от екстензивно ползвание рибарници и малки водоеми разположени от двете страни на река Марица, както и влажни ливади, оризища и обработваеми площи, разположени между реките Марица и Тополница, коритата на двете реки и мястото на заустване на река Тополница в Марица. Различните басейни на рибарниците са обрасли на 36% до 65% с водолюбива растителност, основно с тръстика /Phragmites australis/, езерен камъш /Scirpus lacustris/, триръбест камъш /Scirpus triqueter/ и морски болбосхьонус /Bolbochoenus maritimus/. Откритите водни площи са частично обрастнали с дяволски орех /Trapa natans/, жабешка водянка /Hydrocharis morsus-ranae/, плаваща лейка /Salvinia natans/, плаващ роголистник /Ceratphyllum demersum/, ръждавец /Potamogeton spp./ и др. Бреговете на река Марица са обрасли с крайречни гори от върби (Salix alba, S. fragilis), тополи (Populus nigra, P. alba) и елша /Alnus glutinosa/.

За любителите на Птиците :

В рибарници Звъничево са установени са 96 вида птици, от които 24 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 34 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 10 вида, в SPEC3 - 21 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 27 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 22 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Рибарници Звъничево са единственото място в Тракийската низина, където гнезди белобузата рибарка /Chlidonias hybridus/ и едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за този вид и за световно застрашената белоока потапница /Aythya nyroca/, гнездящи тук в значителна численост. Комплексът има голямо значение по време на прелет и зимуване за много водоплаващи и водолюбиви птици. Той е със световно значение за опазването на голямата бяла чапла /Egretta alba/, която се се струпва тук в количества надвишаващи 1% от биогеографската и популация. Застрашеният от изчезване в света малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/ редовно използва територията като място за хранене през зимата. Сивият жерав /Grus grus/ е наблюдаван в рибарниците по време на рибарниците.

         Рибарници Звъничево са разположени в близост до гъсто населен град с промишлена зона – Пазарджик. Те са подложени на силен антропогенен натиск от продължаващата урбанизация на района, както и от интензивните човешки дейности. Най-голяма заплаха за местообитанията на влажната зона са пресушаването на рибовъдните басейни, поради спиране работата на рибарниците и високата цена на водата. Пресъхналите басейни не могат да се ползват от гнездящите и мигриращите видове птици. Екстензивния начин на рибо производство, който позволява наличието на водна плаваща и крайбрежна водолюбива растителност е от ключово значение за ценността на мястото. Интензификацията на рибо производството ще доведе до по-нататъшно влошаване качествата на ключовите за птиците местообитания. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Марица и залесяването с неприсъщи за района видове, опожаряването на крайбрежната водолюбива растителност, както и превръщането на рибовъдните басейни в пясъчни кариери влошава местообитанията, които са важни за белооката потапница, малкия корморан и за други видове привързани към тях. Общите заплахи за птиците са разпокъсване, влошаване и промяна на ключовите за птиците местообитания. Поради лесния достъп до територията се наблюдава висока степен на безпокойство на птиците от бракониерство на защитени видове, незаконен риболов с мрежи, спортен риболов, умишлено безпокойство на рибоядните птици и движение на моторни превозни средства. Бездомни кучета и котки унищожават гнездата, яйцата и малките на наземно гнездящи  птици.

         Рибарници Звъничево нямат законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image