Image
Image
Image
Image

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ САЙТ ЗА ОБЩИНА ПАЗАРЖИК

Image
Image
Image

„И най-дългото пътуване започва с една малка стъпка“

– Лао Дзъ

"Дестинацията не е

конкретно място,

а нова гледна точка"

Хенри Милър

Image

Сайта е разработен по Проект „Нови възможности за туризма на Община Пазарджик“, който се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.047 МИРГ Пазарджик Мярка: 2.2.  „Разнообразяване към дейности извън 26.04.2022 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ФОНДАЦИЯ „АКВА МИНЕРВА“  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
https://www.eufunds.bg/bg

Image